กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สำนักงานอธิการบดี) (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)