ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)