โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)