หน้าแรก | ระบบประเมินตนเองออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระบบประเมินตนเองออนไลน์ (eSAR Online)
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเอาแนวคิดในเรื่อง "Paperless Office" เข้ามาเป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่การรายงานผลการดำเนินงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเป็นปัจจุบัน สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการส่งเสริมในกรณีเป็นผลการดำเนินงานดีเด่น และหาแนวทางในพัฒนาในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
 
 
 
ติดต่อเรา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0 4253 2477-8 ต่อ 1079-1080, 1088
โทรสาร : 0 4253 2479
E-mail : qanpu@npu.ac.th